Program

9:00–9:30Registrácia účastníkov
9:30–09:50Otvorenie konferencie

doc. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.
dekanka Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline

PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, CSc.
za organizačný výbor

10:00–12:30Prednášky pozvaných hostí

Jan Chvalina
From functions of one real variable to multiautomata

RNDr. Gabriela Podolanová
Etwinning v praxi

12:30–13:30Obed
13:30–17:00Prednášky

SEKCIA 1

Aktuálne otázky vyučovania matematiky

Ján Beňačka
Excel a gymnaziálna matematika

Jaroslav Beránek
Funkcionální rovnice ve školské matematice

Jiřina Novotná
O dvou úlohách z pravděpodobnosti

Dana Országhová
Aplikované úlohy z matematiky – motivačný a aktivizačný faktor samostatného štúdia

Radomíra Gregáňová
Inovácia výučby matematiky pomocou e-vzdelávania

Veronika Svobodová
Prostorová představivost u  studentů středních škol

Jaromír Baštinec
Práce s elektronickým učebním textem

Jaroslav Hora
Počítačové důkazy matematických vět – historie a současnost

Monika Dillingerová
Matematická olympiáda a ClassPad 300

István Lénárt, Anna Rybak
Czy nauczanie geometrii nieeuklidesowych może być pożyteczne dla uczniów?

Anna Rybak
Ocenianie osiągnięć uczniów w komputerowo wspomaganym nauczaniu matematyki.

Grazyna Rygal
Stosowanie klockow prostopadlosciennych na lekcjach matematyki

Helena Baraníková
Program pre medzinárodné hodnotenie žiakov – PISA

Ján Ďuriš
MCRE úlohy - ako ich riešili dospelí

Katarína Šranková
Vektory v matematike a vo fyzike

Marián Petrík
Riešenie Apolloniovej úlohy metódou kombinácie Gergonnovho riešenia a kružnicovej inverzie

Mária Branická, Danuše Guttenová, Milan Stacho, Mária Vojteková
Úroveň vedomostí z matematiky a ich ďalší vplyv na štúdium na fakulte PEDaS

Darina Stachová
Trikrát grafy

Galina Jasečková
Nekonečne malé funkcie a ich využitie vo výučbe matematickej analýzy

Rudolf Olach, Martina Langerová
O diferenciálnych rovniciach s oneskoreným argumentom vo vyučovacom procese

Lýdia Kontrová
Matematické modely, metóda najmenších štvorcov a regresná analýza

Tomáš Lengyelfalusy
Podstata a význam primárnej motivácie vo vyučovaní matematiky na základných a stredných školách

Katarína Žilková
Komunikačné rozhranie v procese tvorby počítačového modelu matematického problému

Dušan Jedinák
Spočívajú aj v základoch matematiky a logiky

 

SEKCIA 2

Aktuálne otázky vyučovania informatiky

Ľubica Gabajová
Vyučovanie informatickej výchovy na prvom stupni ZŠ

Jana Jacková
Dynamické údajové štruktúry versus polia

Hedviga Ortančíková, Janka Majherová, Igor Černák
Aktuálne trendy vo vyučovaní počítačových sietí

Janka Majherová, Ján Gunčaga, Hedviga Ortančíková, Igor Černák
Projekt celoživotného vzdelávania učiteľov matematiky a informatiky

Veronika Stoffová, Martin Cápay, Viera Palmárová
IKT vo vyučovaní programovania

Ján Skalka, Martin Drlík
Automatizované testovanie

Jozef Kapusta, Ján Skalka
Matematické úlohy v Delphi

Gabriela Lovászová, Júlia Tomanová
Projekt alternatívnej výučby algoritmizácie a základov programovania

Silvia Antolová
Vizuálna gramotnosť v informatike

Lenka Bartoňková, Bronislava Jakubíková
Prístupný web

Peter Horváth
IKT v mediamatike