Program konferencie

9:00–9:30Registrácia účastníkov
9:30–09:50Otvorenie konferencie

doc. RNDr. Miroslava Růžičková, CSc.
dekanka Fakulty prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline

PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, CSc.
za organizačný výbor

10:00–12:30Prednášky pozvaných hostí

Jaromír Baštinec
Nedostatky v matematické přípravě absolventů středních škol z pohledu učitele VUT

František Kuřina
Matematika - škola - společnost

Viera Blahová
Reforma maturitnej skúšky z informatiky

Ondrej Šedivý
Rozvoj priestorovej predstavivosti

Jozef Fulier
Niektoré aspekty vzťahu histórie matematiky a didaktiky matematiky

12:30–13:30Obed
13:30–17:00Prednášky

Jaroslava Brincková
Využitie informačných technológií v didaktickej príprave učiteľov matematiky pre 2. stupeň ZŠ

Darina Stachová, Mária Vojteková
Zvyšovanie efektívnosti vyučovania matematiky pomocou nových motivačných stimulov

Vladimír Jodas
Používanie IKT ako nevyhnutný predpoklad konštruktívneho vyučovania

Anna Rybak
Rola technologii komputerowej w rozwijaniu aktywności twórczej uczniów i wzmaganiu motywacji do nauki

Lilla Koreňová
Niektoré možnosti využitia grafických kalkulačiek vo vyučovaní stredoškolskej matematiky

Miroslava Konrádová, Ľubomír Konrád
Matematika a jej miesto vo fyzikálnych úlohách a technických problémoch

Gabriela Pringerová
Počítačom podporované vyučovanie matematiky na 2. stupni ZŠ

Ján Gunčaga
K propedeutike pojmu derivácia

Jaroslav Beránek
O spojitosti iterativních kořenů nejjednodušší kvadratické funkce

Marta Janáčková, Ivana Pobočíková
Problémy bakalárov so stredoškolskou matematikou

15 min. prestávka

István Lénárt
Comparative Geometry and Algebra on Plane and Sphere

Ľubica Gabajová, Vladimír Kratochvíl
Zmena štýlu vyučovania v prvom ročníku ZŠ

Ľudmila Potočáková, Tatiana Hiková
Projektové vyučovanie v matematike

Rudolf Pecinovský
Proč a jak učit OOP žáky základních a středních škol

Bohumír Soukup
Moderní výukový programovací nástroj – SGP Studio

Ivan Brodenec, Marcel Takáč
Objektové programovanie – postrehy a námety

Jozef Kapusta, Ján Skalka
Programovanie v 21. storočí – transformácia úloh pascalu do Delphi

Lýdia Kontrová
Grafické riešenie rovníc s podporou programu Equation grapher

Lýdia Králiková, Marcel Takáč
Fraktály v programovaní

Michaela Holešová
Prečo mávajú študenti problémy s analytickou geometriou?

Jana Mravcová, Jaroslava Dudjaková
Keď sa IKT nevyužívajú pri vyučovaní matematiky v ZŠ...

Tomáš Lengyelfalusy, Lýdia Králiková
Niekoľko myšlienok k písomnému skúšaniu z matematiky

Marcel Takáč, Tomáš Lengyelfalusy
Video-on-Demand - jedna z možností využitia moderných prostriedkov IKT vo vzdelávaní

Lýdia Králiková, Ivan Brodenec
Zodpovednosť a prístup študentov k štúdiu informatiky

Ivan Brodenec, Tomáš Lengyelfalusy
Niekoľko logických hlavolamov

Dušan Jedinák
Znázorňujme, pokiaľ sa dá